ست احیا

موارد استفاده:

آمبولانس، مراکز کوچک درمانی و جراحی، اکسیژن رسانی پرتابل، ساکشن کردن اورژانسی ترشحات ریه و احیاء اورژانسی سیستم تنفسی بیمار
ساخت ژاپن